Modulio klausytojai mokomi  analizuoti ir sisteminti žinias, vertinti, tikslinti ir sisteminti informaciją , bei ją atitinkamai pateikti siejant teoriją su praktiniais įgūdžiais, bendraujant ir bendradarbiaujant grupėje, komandoje ir tinklinėse organizacijose. Modulis sudaro prielaidas ugdyti sisteminį požiūrį, plėsti profesines kompetencijas  ir teikti kompleksinę pagalbą įvairioms
asmenų grupėms.Į bendruomenę orientuotos tvarios plėtros modeliavimas, deinstucionalizavimas, daugiafunkcis dizainas, tinkloveikla.