Mokslinės produkcijos ir paslaugų (rezultatų) modeliavimas (faktų, tyrimų, žinių, statistinės informacijos, gerosios patirties, ekspertinė analizė, stebėsena), įgaliojimų, kompetencijų perdavimas, produktų komercializavimas, frančizavimas

 Modulio klausytojai mokomi  analizuoti ir sisteminti žinias, vertinti, tikslinti ir sisteminti informaciją , bei ją atitinkamai pateikti siejant teoriją su praktiniais įgūdžiais, bendraujant ir bendradarbiaujant grupėje, komandoje ir tinklinėse organizacijose. Modulis sudaro prielaidas ugdyti sisteminį požiūrį, plėsti profesines kompetencijas  ir teikti kompleksinę pagalbą įvairioms
asmenų grupėms.Į bendruomenę orientuotos tvarios plėtros modeliavimas, deinstucionalizavimas, daugiafunkcis dizainas, tinkloveikla.

Programa aprėpia pagrindinius bendrosios ekonomikos, laisvos rinkos formavimosi principus, socialinės ekonomikos ir socialinio verslo bei socialinių įmonių atsiradimo, tendencijų apžvalgą globaliu aspektu. Programoje aptariami socialinės ekonomikos, socialinio verslo ir kitos ekonominės priemonės, rinkos santykių ir ekonominės politikos kontekste. 

Gebėjimas taikyti socialinės partnerystės modelius - reikalingas  bendruomeniniuose procesuose ir  šios srities atstovams siekiant prisidėti prie  žmonių geroves skatinimo, skurdo mažinimo  ir bendruomenės įgalinimo spręsti savo problemas. Įsavinus šio modulio medžiagą bus prisidėta prie   socialinio ugdymosi mokslininkų, tyrėjų ir praktikų socialinės aplinkos tyrėjo kompetencijų ugdymo,   socialine partneryste pagrįsto bendradarbiavimo  stiprinimo.

Sumaniosios socializacijos dalyko studijų metu socialinio ugdymo tyrėjai įgis gebėjimus taikyti sumaniosios socializacijos technologijas ir socialinės partnerystės bei klasterystės technikas šeimos, instituciniame, bendruomeniniame, regioniniame ir globaliame lygmenyse. Studijų metu bus praktiškai pritaikomi gebėjimai atpažinti ir modeliuoti socialines inovacijas ir socialinio verslo modelius, analizuoti pokyčius, skatinančius sumaniosios socializacijos fenomenus, darančius įtaką plačiai naudojamoms (angl. general purpose) technologijoms ar jų pritaikymui konkrečioje srityje: socialiniame versle, švietime, sveikatos apsaugoje, aplinkosaugoje, kultūroje ir kt. sektoriuose daugiafunkcio ir daugiakriterio dizaino principu.